rugaciuni-mainimg2

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre;

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, miluieşte! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.

Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum şi noi iertăm gresiţilor noştri.

Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să vie.

Amin!

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele şi neputinţa firii noastre omeneşti şi tăria pizmaşului nostru, Tu însuţi mă acoperă de răutatea lui, pentru că putea lui este tare, iar firea noastră pătimaşă şi tăria neputincioasă.

Tu, dar, o Bunule, Cel ce ştii neputinţa noastră, Care şi porţi greutatea neputinţei noastre, păzeste-mă de tulburarea cugetelor şi de potopul patimilor şi fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, în poftele mele cele întinate, să pierd dulceaţa ei şi să mă aflu fără de ruşine şi fără de frică înaintea Ta.

Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieşte-mă şi mă mîntuieşte.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă si neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică si cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc cu smerenie și mă rog nemăsuratei si negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu.

Izbăvește-mă de tot răul și necazul, dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc Ție și să grăiesc și să cânt Treimii Celei preabune, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea să-Ți mulțumesc cu vrednicie pentru viața ce mi-ai dat Tu m-ai scos din în¬tunericul neființei și viața mea este un dar al bunătății Tale, care m-a păzit până acum, mă sprijinește în necazuri și-mi întâmpină trebuințele.

Tu ești Cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi pașii mei în calea binelui și mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale;

când mă po¬ticnesc, Tu mă sprijinești;

când cad, Tu mă ridici;

și când păcătuiesc, Tu mă întorci și-mi deschizi părin¬teș¬tile Tale brațe.

O, cât de multe sunt datoriile mele către Tine, pentru că mi-ai dat viață și mi-ai dat în toate zi¬lele semne despre părinteasca Ta bu¬nă¬-tate și îngrijire.

Plin, așadar, de vie recunoștință, Ție îți închin toate zilele vieții mele, și mai ales această zi de sărbătoare pentru mine, și mă rog cu umilință ca bunătatea Ta să nu mă pă¬răsească în tot timpul vieții mele, și înțelepciunea Ta să mă po¬vățuiască totdeauna în calea binelui și fericirii, pentru rugăciunile și mijlocirile sfân¬tului (numele sfântului al cărui hram porți) și ale Preacuratei Maicii Tale.

Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început, Tu eşti cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: „ieşi-va omul la lucrul şi la lucrarea sa până seara”.

Tu ai zis şi prin gura fericitului Apostol Pavel: „cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce”.

Şi iarăşi Tu ai zis cu preacurata gura Ta: „fără de Mine nu puteţi face nimic”.

Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta rugându-mă: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârşesc lucrul ce încep acum în numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti plinirea tuturor bunătăţilor, Ţie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul ce mi-ai dat la lucrul meu acesta, pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi.

Şi acum mă rog Ţie, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos.

Umple de bucurie şi de veselie sufletul meu şi mă mântuieşte, ca un mult Milostiv şi de oameni Iubitor.

Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău, binecuvântându-mi drumul.

Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi apărător şi să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea.

Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa să proslăvesc preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin.

Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, bincuvântându-l, ai zis: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul, iar în Cana Galileii, prin Unul Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta şi deci naşterea de fii, cu multa umilinţă rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să Te milostiveşti asupra copiilor mei, pe care Tu ai binevoit să mi-i dăruieşti.

Umple-i pe ei de înţelepciune şi pricepere.

Apără-i de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

Porunceşte îngerilor Tăi ca totdeauna să fie călăuzele şi povăţuitorii lor spre toate faptele cele bune, ca să Te poată lăuda şi preaslăvi în veci.

Amin.

Dumnezeule al bunătăţii, care mi-ai dat părinţi, prin care am avut parte de binecuvântările Tale, Îţi mulţumesc Ţie pentru viaţa pe care mi-ai dat-o prin ei, şi pentru că le-ai dat putinţa să aibă grijă de mine.

Mă rog Ţie, cu smerenie, pentru sănătatea şi pacea lor.

Îndelung – răbdător Dumnezeule, primeşte mulţumirile mele pentru binecuvântările date părinţilor mei.

Atotputernicule, ai milă de ei în continuare şi iartă-le păcatele.

În bunătatea Ta, răsplăteşte-i pentru grija şi dragostea pe care mi-au arătat-o; apără-i de toate necazurile şi întristările, şi dă-le lor viaţă lungă şi fericită.

Binecuvântează-ne, Doamne, ca să facem numai ceea ce este plăcut în faţa Ta şi împreună să slăvim numele Tău, în toate zilele noastre.

Amin.

Doamne, Ţie mă rog, ţine pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea), dându-le lor sănătate, viaţă lungă şi darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale şi să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă.

Dă-ne, Doamne, de acum până la capătul vieţii, să ne iubim şi să ne cinstim unii pe alţii, căci ce este mai bun şi mai frumos decât a vieţui fraţii împreună!

Aşa, Doamne, ascultă rugăciunea noastră şi milostiv fii nouă, că bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ne-ai învăţat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi pe soţul meu (soţia mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte.

Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, ca să-şi poată îndeplini datoriile sale după voia şi poruncile Tale.

Fereşte-l (-o) de ispite pe care n-ar fi în stare să le poarte.

Întăreşte-l (-o) în dreapta credinţă şi-n dragoste desăvârşită, ca să lucrăm împreună faptele cele bune şi să rânduim împreună viaţa noastră potrivit sfintelor Tale aşezăminte şi porunci, spre binele şi fericirea de acum şi cea de veci a lui (ei) şi a mea şi a tuturor celor de aproape ai noştri.

Că a Ta este stăpânirea şi puterea în veci.

Amin.

Dumnezeule al dragostei, Ţie Îţi sunt dator a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi ocrotirii, de care mă bucur.

Cel ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste aceia pe care inima mea îi cinsteşte şi îi iubeşte, peste robii Tăi (numele).

Apără-i de toate primejdiile ce bântuie viaţa muritorilor pe pământ.

Fă să răsară asupra lor întotdeauna un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai suferinţelor din viaţa lor.

Umple inima lor de bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte-le paşii pe căi drepte, în scopul mântuirii şi al fericirii.

Nu lăsa ca apăsătoarele suferinţe să le înnoureze fruntea şi să le amărască inima.

Nenorocirile lor să nu facă a li se coborî lacrimi în ochi, inima lor să nu fie jertfa întristărilor.

Fă ca fiecare din zilele lor să fie o frumoasă zi de primăvară, viaţa lor să se asemene unui râu limpede şi lin.

Iar dacă vor fi ameninţaţi de nenorocire, fii apărătorul şi ocrotitorul lor, precum ei sunt apărătorii mei.

Ori în ce parte vor merge sau se vor afla, umbreşte-i cu bunătatea şi apărarea Ta.

Dă-le, Dumnezeul meu, toate plăcerile şi toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor.

Îngerul Tău cel bun să-i însoţească şi să-i păzească în toate zilele lor şi, după o viaţă lungă, plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite tuturor celor ce lucrează virtutea.

Amin!

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii celei ce va să fie au adormit, părinţi şi fraţi ai noştri şi pe toţi cei care întru dreapta credinţă s-au săvârşit şi le iartă lor toate greşelile pe care le-au săvârşit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul.

Aşează-i pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri cu verdeaţă, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea şi unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac.

Dăruieşte-le lor şi nouă împărăţia Ta şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii Tale celei nesfârşite şi fericite.

Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna adormiţilor robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, spre a le încerca ascultarea şi supunerea lor;

Cel ce aşişderea ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngroziri şi cu suferinţe grele pe dreptul Iov, robul Tău, pentru a se vădi şi mai lămurit virtuţile şi credinţa lui cea întru Tine;

Cel ce ai dat îngăduinţă Satanei să se apropie cu ispitire de însuşi Fiul Tău spre a-L îmbia şi a-L momi cu poftele şi deşărtăciunile acestei lumi, pentru ca înfrânt şi ruşinat acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: "Înapoia Mea, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui unuia să-I slujeşti";

Cel ce tuturor drepţilor şi sfinţilor Tăi le-ai dat vremi de ispitire şi de grele îndolieli, pentru ca prin ele, lămurindu-se, să iasă şi să rămână şi mai întăriţi în credinţă, în nădejdea, în dragostea şi în supunerea cea către Tine;

Însuţi, atotputernice şi preabunule Stăpâne, ajută-mi şi mie în această clipă grea, când duhul Satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli şi cu îmboldiri şi amăgiri viclene frământă inima şi sufletul meu;

arată-mi mie, Milostive, adevărul şi calea Ta cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile lui de acum, să mă pot bucura de cuvintele Apostolului Tău Iacob, ce zice: "Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc pe El".

Dăruieşte-mi, Stăpâne, inimă curată şi credinţă tare, pentru ca în aceste clipe să pot cânta dimpreună cu proorocul Tău David: "Doamne cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc!

Mulţi zic sufletului meu: Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi cel ce înalţi fruntea mea!

Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui; a Domnului este mântuirea şi peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta".

Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele şi ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică, stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala şi cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerii întru slava numelui Tău.

Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi ape intrat~au până în sufletul meu. Dar întru Tine este toată nădejdea mea.

Tu cunoşti pricina răului ce mă bântuie.

La Tine şi perii capului meu sunt număraţi.

La Tine deci scăpând, cu umilinţă Te rog, ca cu iubirea Ta de oameni să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet.

Ajută-mă, Doamne, ca să pot birui toate ispitele ce mă învăluiesc, că Tu eşti întărirea, scăparea şi izbăvitorul meu, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi în vecii vecilor.

Amin